Learning Chinese 中文学习 Home Classroom Reading Dictionary Game Directory Shopping Travel


Lesson 23 --- Pull up to grow crops 拔苗助长 Chinese Intermediate I Begin to read and write, more conversations

ba2 miao2 zhu4 zhang3
拔 苗 助 长

cong2 qian2 you3 ge4 nong2 fu1 shi4 ge4 ji2 xing4
从 前 有 个 农 夫, 是 个 急 性
zi5 de5 ren2 mei3 tian1 ta1 zong3 shi4 zao3 qi3
子 的 人。 每 天 他 总 是 早 起
shui4 wan3 xin1 qin2 di4 lao2 dong4 dan4 zong3
睡 晚, 辛 勤 地 劳 动, 但 总
xian2 tian2 li3 de5 he2 miao2 zhang3 de5 tai4 man4
嫌 田 里 的 禾 苗 长 得 太 慢
yi1 tian1 liang3 tian1 san1 tian1 ta1
。 一 天, 两 天, 三 天, 他
zong3 gan3 jue2 he2 miao2 hao3 xiang4 yi1 dian3
总 感 觉 禾 苗 好 象 一 点
dou1 mei2 you3 chang2 gao1 xin1 zhong1 shi2 fen1
都 没 有 长 高, 心 中 十 分
zhu4 ji2 ta1 zong3 shi4 zai4 xiang3 zen3 mo5
著 急。 他 总 是 在 想, 怎 么
neng2 bang1 zhu4 he2 miao2 chang2 gao1 ne5 yi1
能 帮 助 禾 苗 长 高 呢? 一
tian1 zao3 chen2 ta1 zhong1 yu2 xiang3 chu1 le5
天 早 晨 他 终 于 想 出 了
bang1 zhu4 he2 miao2 sheng1 zhang3 kuai4 de5 hao3
帮 助 禾 苗 生 长 快 的"好
ban4 fa3 le5 ta1 gan3 kuai4 dao4 tian2 li3 ba3
办 法"了。 他 赶 快 到 田 里, 把
he2 miao2 yi1 ke1 yi1 ke1 di4 wang3 shang4 ba2 gao1
禾 苗 一 棵 一 棵 地 往 上 拔 高
ta1 xin1 li3 fei1 chang2 gao1 xing4 yi3 wei2
。 他 心 里 非 常 高 兴, 以 为
zhe4 ban4 fa3 fei1 chang2 gao1 ming2 ke3 shi4
这 办 法 非 常 高 明。 可 是
tian2 li3 de5 he2 miao2 quan2 dou1 ku1 si3 le5
田 里 的 禾 苗 全 都 枯 死 了。

Click here to listen


(ba2) pull up; pull out
(miao2) seedling
(zhu4) help
(chang2) increase; grow
拔 苗 助 长 (ba2 miao2 zhu4 zhang3) help seedlings to grow by pulling them up
从 前 (cong2 qian2) once up a time
农 夫 (nong2 fu1) farmer
急 性 子 (ji2 xing4 zi5) an impetuous person
每 天 (mei3 tian1) every day
总 是 (zong3 shi4) always
早 起 睡 晚 (zao3 qi3 shui4 wan3) get up early and sleep late
辛 勤 (xin1 qin2) hardworking
劳 动 (lao2 dong4) work; physical labor
嫌 (xian2) suspicion;resentment
禾 苗 (he2 miao2) seedlings of cereal crops
长 得 太 慢 (zhang3 de5 tai4 man4) grow too slow
感 觉 (gan3 jue2) feel; sense
好 象 (hao3 xiang4) look like
著 急 (zhu4 ji2) worry; feel anxious
早 晨 (zao3 chen2) morning
终 于 (zhong1 yu2) finally
想 出 了 (xiang3 chu1 le5) found a method; thought of a solution
好 办 法 (hao3 ban4 fa3) good method; good solution
赶 快 (gan3 kuai4) at once; quickly
往 上 (wang3 shang4) upward
拔 高 (ba2 gao1) pull up
心 里 (xin1 li3) at heart; in the heart
以 为 (yi3 wei2) think; believe
高 明 (gao1 ming2) brilliant; wise
可 是 (ke3 shi4) but; yet; however
枯 (ku1) withered; dried up
死 (si3) die; deadPractice

Homework


Previous Lesson  Next LessonBooks, CDs, reference, software for learning Chinese


Copyright ©2001-2007 Min Multimedia 敏锐多媒体 Suggest a Site Privacy Policy Term of Service Contact